Trigger pürküjiler

Gysga düşündiriş:

Ady: Ördek guýrugy Trigger pürküji

Akymyň bahasy:0.6-0.9ML / T (A görnüşi), 0.8-1.2ML / T (D görnüşi)

Ölçegi:28 / 400,28 / 410

Material:PP, PE, POM, 304H, GLASS BALL

Osapmak opsiýasy:Iberildi

MOQ:2000 HK

Bukja:Köpçülik + Plastiki haltalar + Karton (turba birikdirilmeýär)

NozzleOption:Pürküji / Bug

Iki gapak Trigger pürküji (Biri doly plastmassa, biri polat pru springina)

Tine, dört görnüşli Ördek guýrugynyň hereketlendirijisi, Hytaýda A görnüşi, B görnüşi, C görnüşi we D. görnüşi diýip atlandyrdyk.D görnüşiniň ördek guýrugy triggeri ýiti we iň güýçli çykyşda iň ulusydyr (A görnüşli çykyş 0,6-0.9ML / T, D görnüşli çykyş 0.8-1.2ML / T). 2 ululygy 28/400 we 28 / 410.Bu önümiň bukjasy 500 halta / PE sumkasy bilen karton. Biziň kiçi sargyt mukdarymyz 5000 sany bu görnüşli trigger spreýidir, ýöne ilki bilen hilimizi bilmek isleseňiz synag buýrugyny hem kabul edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Trigger pürküjiler, adatça, polipropilen (PP) plastmassadan ýasalýar we umumy ulanmak (suw, arassalaýjy erginler) ýa-da himiki maddalar üçin ulanylyp bilner.Trigger pürküjiler çüýşelerdäki dürli önümleri kesgitlemek üçin ulanyp boljak dürli reňklerde bar.Suwuklygy paýlamak üçin inçe spreý ýa-da uçuş akymy döretmek üçin burun sazlanyp bilner.“Star Star Plast” (P.Pioneer) dürli we dürli reňkdäki trigger pürküjileri, şol sanda standart we neon, şeýle hem himiki çydamly we agyr wezipe ýaly dürli görnüşleri hödürleýär.

Biziň artykmaçlygymyz: Syzmazlyk
Trighli triggerlerimiz adam eli bilen däl-de, awtomatiki maşynlar bilen ýygnanýar we pürküji wakuumy barlamak üçin enjamymyz bar, şonuň üçin çüýşäniň uçlary syzmasa, ineredener.

Uzak dowam
Önümimiz çig plastmassa materiallaryny we ýokary hilli çeşmeleri ulanýar, Daşarky korpus porşon ýygnamagyny ulanmak we saklamak wagtynda zeperlerden goraýar.

Goýmalar

Hajathanany arassalamak, jaý saklamak, penjireleri arassalamak, awtoulag ýuwmak, awtoulag jikme-jiklikleri, zyýankeşlere garşy göreş, gazonlara ideg, umumy ulanyş

Kompaniýamyzda 15 ýyldan gowrak wagt bäri galyp öndürýän zawod hem bar, plastmassa galyplamak boýunça gowy tejribesi bar, haýsydyr bir haýyşyňyz bar bolsa plastmassa galyndy hyzmatyny hödürläp bileris. Galyndylarymyzyň hemmesini özümiz ýasaýarys, şonuň üçin tehnologiýamyz we öňdebaryjy wagtymyz beýleki zawodlardan has ýokary.

zawodlar1
zawodlar2
zawodlar3
zawodlar4
zawodlar5
zawodlar6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň