Senagat habarlary

 • Howa guradyjysyny we dessine gazany nädip arassalamaly

  Derrew küýzeler we howa guradyjylary ýaly aşhana enjamlary aşhanada nahar bişirmegi ýönekeýleşdirýär, ýöne adaty küýzelerden we gaplardan tapawutlylykda olary arassalamak kyn bolup biler.Biz bu ýerde siziň üçin zatlary düzdük.1-nji ädim: Howa guradyjysyny aýryň Enjamy öçüriň we sowadyň.2-nji ädim: Süpüriň Lint-Fr ...
  Koprak oka
 • Spreý çüýşäňiz uly üýtgeşiklik döredýär

  Spreý çüýşäňiz uly üýtgeşiklik döredýär

  Useeke-täk ulanylýan plastmassalar plastmassany syzdyryp, öýüňize zyýan ýetirip biler.Emma beýle bolmaly däl.Plastiki leaching näme?Bizi plastmassa gurşap alýar.Iýmitimizi, sowadyjylarymyzy we içýän käselerimizi, awtoulaglarymyzy we iş ýerlerimizi, çagalarymyza berýän oýunjaklarymyzy saklaýan gaplamada ...
  Koprak oka
 • Trigger pürküji bazaryna syn

  Trigger pürküjiler esasan kosmetika, bagçylyk we hajathana önümlerinde ulanylýar.Global trigger pürküji bazary, soňky kosmetiki gaplamalar barada sarp edijileriň habardarlygynyň ýokarlanmagy sebäpli soňky birnäçe ýylda satuw we tehnologiki ösüşler taýdan ýokary ösüşe şaýatlyk edýär.Öndürijiler ...
  Koprak oka
 • Suwuk sabyn bilen köpük nasos çüýşelerini ulanyp pul tygşytlaň

  Suwuk sabyn bilen köpük nasos çüýşelerini ulanyp pul tygşytlaň

  Suwuk sabyny suwarmak endigi bolanlar, hakykatdanam pul tygşytlaýandygyňyzy eýýäm bilýärler.Aöne köpük nasos çüýşesini ulanyp has köp pul tygşytlap biljekdigiňizi bilýärsiňizmi?Oftenygy-ýygydan konsentrirlenen suwuk sabynyň doly nasosy hakykatdanam zerur zatlardan has ýokarydyr.Akylly ýol ...
  Koprak oka
 • Trigger pürküjiniň mysal

  Trigger pürküjiniň mysal

  Sarp edijiler bilen arassalanmaga mümkinçilik.Hiç hili önüm gowşuryş ulgamy, öý arassalaýyş dessuryny trigger pürküji ýaly üýtgetmedi.On ýyl mundan ozal durmuş ýörelgeleri üýtgeýärdi we arassalanmaga az wagt goýýardy we arassalamagy birinji basgançakda goýýardy.Tüweleme sp ...
  Koprak oka
 • Iň uly we öňdebaryjy gözellik senagaty söwda ýarmarkasy

  Iň uly we öňdebaryjy gözellik senagaty söwda ýarmarkasy

  Hytaý halkara gözellik sergisi adrenalin gözelligini we kosmetika önümlerini ýokary derejä çykarýar.Derini bejermek önümleri, kosmetika, saç, tebigy saglyk we dyrnak önümleri, gözellik salony üçin enjamlar we gurallar, gündelik ideg we arassaçylyk önümleri, esbaplar, parfýumeriýa, essen ...
  Koprak oka

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň