Spreý çüýşäňiz uly üýtgeşiklik döredýär

Useeke-täk ulanylýan plastmassalar plastmassany syzdyryp, öýüňize zyýan ýetirip biler.Emma beýle bolmaly däl.

Ulanyş6

Plastiki leaching näme?

Bizi plastmassa gurşap alýar.Iýmitimizi, sowadyjylarymyzy we içýän käselerimizi, awtoulaglarymyzy we iş ýerlerimizi, çagalarymyza we öý haýwanlaryna berýän oýunjaklarymyzy saklaýan gaplamada.Duýduryş bermek islemeýäris - geliň, howply plastmassalaryň we has ygtybarly plastmassalaryň bardygyny göni aýdalyň.Zerur bolanda az plastmassa döredýän kompaniýalaram bar.

Bu diýseň möhümdir, sebäbi önümleri örtmek üçin howply plastmassalar ulanylanda, syzyp bilerler.Başgaça aýdylanda, himiki maddalar şol önümlere siňip biler.Başgaça aýdylanda, goramak üçin döredilen zatlaryň aslynda zyýanly bolup biler.

Infuse bilen bu sorag hakda yzygiderli pikir edýäris.Aslynda wada beren zatlaryny ýerine ýetirýän arassalaýyş önümlerini nädip döredip bileris: jaýyňyzy has arassa we ygtybarly ediň?Biz muňa çynlakaý çemeleşýäris.Wadamyzy ýerine ýetirmegiň usullaryndan biri, howply we syzýan belli himiki serişdeleri ulanmagy ýok etmekdir.

Useekeje gezek ulanylýan plastik çüýşeler ýok

Olar arzan we bir gezek ulanylýar - öndürijiniň nukdaýnazaryndan gowy bolup biler, sebäbi kompaniýalara has arzan öndürmäge we has köp satmaga mümkinçilik berýär.Emma bu iki faktor, poligonlary ýapmak bilen daşky gurşawa zyýan ýetirýär.

Theyöne maşgalaňyza abanýan howp ýaly.Arzan, bir gezeklik plastmassa pürküji çüýşeleriniň zyýanly toksinleri köpeltmek ähtimallygy has ýokarydyr.Aslynda, bir gezeklik plastik çüýşeleri gaýtadan ulanmaly däl, esasanam könelişen we ýyrtylýan bolsa - hatda kiçijik bölekler ýa-da ýaryklar.Threadüplügiň inçe kemçilikleri, hatda görmek kyn bolan mikroskopik hem himiki maddalaryň has çalt çykmagyna mümkinçilik berýär.

BPA ýok

Polikarbonat (PC) bisfenol A (BPA) syzýan käbir plastmassadaky himiki maddadyr.Plastiki suw çüýşeleri gyzgyn awtoulaglarda galyp, zäherli himiki maddalaryň içindäki suw bilen garyşmagyna sebäp bolanda bu mesele giňden tanaldy.BPA duçar bolmak saglyk meseleleriniň köpüsine - demgysma, rak, ýürek kesellerine we semizlige sebäp bolup biler.

Diňe suw çüýşelerinde däl;köp plastmassada, hatda bir gezek ulanylýan pürküji çüýşelerde-de gelýär, ýöne tehnologiýa ösdi, şonuň üçin kompaniýalar BPA-dan erkin plastmassany saýlap bilerler.Bellikde gözläň.

Stiren ýok

Çalt iýmitlerden we howuzlardan ýuwaş-ýuwaşdan ýitip giden “Styrofoam” käseleriniň esasy düzümi bolan polistirol izolýasiýa, turbalar, haly arkasy we azyk gaplamalarynda hem bolýar.Deriňizi we gözleriňizi, dem alyş ýollaryňyzy we GI ýollaryňyzy gaharlandyryp biler;böwrekleriňize we merkezi nerw ulgamyňyza zeper ýetirip biler;düwnük keseline sebäp bolup biler.Azyk we arassalaýyş önümleriniň köpüsinde ulanylyşy ep-esli azaldy.Againene-de gözlegleriňizi geçiriň we stirene ýok diýiň.

Winil hlorid ýok

PVC gyzyl baýdakly plastmassa hökmünde giňden tanalýar.Dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly ulanylýar, sebäbi öndürmek arzan we doly ýykylmak üçin onlarça ýyl gerek (bu hem poligonlara howp salýar!).Itöne döwülip barýarka - arassalaýjy ergin çüýşeleriňizde, iýmitlenişiňizde ýa-da suw turbalaryňyzda az-kem baş aýlanmagyna, ukusyzlyga we kelle agyrylaryna sebäp bolup biler.Uzak möhletleýin täsir etmek, düwnük keseliniň belli sebäbidir.Againöne ýene-de PVC-den öndürilen önümleri satyn almazdan munuň öňüni alyp bilersiňiz.

Antiment ýok

Toplumda iň az bilinýän himiki bolmagy ähtimal, sebäbi ulanylyşy gaty kadalaşdyrylýar.Şeýle-de bolsa, beýleki kompaniýalaryň arassalaýyş önümleri üçin ulanýanlary ýaly bir gezeklik çüýşelerde köplenç duş gelýär.Antinomiýa bilen arassalamak gowy dokumentleşdirilen: şonuň üçin bu arassalaýjy erginleri sepmek himiki howany we her ýüzüne sepýär.

Bu himiki serişdelerden nädip saklanmaly

Munuň gorkunç zatlardygyny bilýäris.Şonuň üçin biz bir kompaniýa hökmünde muňa çynlakaý çemeleşýäris.Plastmassa syzmak bilen baglanyşykly töwekgelçiligiň - ýumşak ýa-da durmuş üçin howplydygyna ynanmaýarys.Şeýlelik bilen önümi ösdürmekde we synag etmekde goşmaça wagt sarp etdik we her bir Infuse önüminiň zyýandan zyýany ýokdugyna göz ýetirdik.

Gaýtalap göreliň:

1. Arzan, bir gezek ulanylýan plastik çüýşelerden arassalanyň, sebäbi içindäki ownuk çatryklar we bölekler himiki maddalaryň plastmassadan has çalt çykmagyna mümkinçilik berýär.

2. aboveokardaky howply himiki serişdeleri biliň, satyn almazdan ozal ýazgylary okaň.

3. Gaýtadan işlemek kody 3 ýa-da gaýtadan işlemek kody 7 bolan gaplardan gaça duruň, sebäbi olarda köplenç BPA bar.

4. plastichli plastik gaplary ýagtylyga we yssylyga sezewar bolmazlyk üçin salkyn we garaňky ýerde saklaň.

Gaplamamyzda hiç wagt bu himiki maddalaryň bolmajakdygyny ynam bilen bilip bilersiňiz.Infuse önümlerini satyn alýanlaryň hemmesiniň saglygyna, howpsuzlygyna we abadançylygyna ygrarlydyrys, sebäbi bu diňe dogry zat.Diýmek, ýekeje gezek ulanylýan spreý çüýşeleri, BPA, Stiren, Winil hlorid ýa-da Antinomiýa ýok.Hemişe.


Iş wagty: 25-2022-nji fewral

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň