Howa guradyjysyny we dessine gazany nädip arassalamaly

Derrew küýzeler we howa guradyjylary ýaly aşhana enjamlary aşhanada nahar bişirmegi ýönekeýleşdirýär, ýöne adaty küýzelerden we gaplardan tapawutlylykda olary arassalamak kyn bolup biler.Biz bu ýerde siziň üçin zatlary düzdük.
suwuk pürküji arassalamak

1-nji ädim: Howa guradyjysyny aýryň

Enjamy öçüriň we sowadyň.

2-nji ädim: Süpüriň

Linsiz arassalaýjy eşigi ýyly suw we kir ýuwujy serişdesi bilen nemlendiriň we enjamyň daşyna süýräň.Partshli bölekleri aýyryň, soňundan içini gaýtalaň.Sabyny aýyrmak üçin täze nemlendirilen mata ulanyň.Guramagyna rugsat beriň.

3-nji ädim: Bölekleri ýuwuň

Howa guradyjy sebedi, tarelkany we panany gap ýuwujy serişde, gap çotgasy we ýyly suw bilen ýuwup bolýar.Howa guradyjyňyzyň bölekleri gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz bolsa, ýerine derek şol ýerde goýup bilersiňiz.(Sebet ýa-da tabakda bişirilen iýmit ýa-da ýag bar bolsa, ilki gyzgyn suwa batyryň we ýuwulmazdan ozal 30 minut töweregi ähli maksatly akartma alternatiwasy.) Howa guradyjyda çalmazdan ozal ähli bölekleri gowy guradyň.

GURAMAK

1-nji ädim: Kuker bazasyny arassalaň

Nahar bişirijiniň daşyny çygly Lint-arassalaýjy eşik we käbir kir ýuwujy serişde bilen arassalaň.

Ojak bişirijiniň dodagynyň töweregini arassalamaly bolsaňyz, Dok çotgasy ýaly mata ýa-da ownuk çotga ulanyň.

2-nji ädim: Içki gazana, bug ýassygy we gapagy

Bu bölekler gap-gaç ýuwýan maşyn üçin howpsuz (ýokarky gapagy diňe gapak üçin ulanyň).Gap ýuwujy serişde we gap çotgasy bilen bir aýlaw ýa-da el ýuwuň.Garaňkylygy, yslary ýa-da suw tegmillerini aýyrmak üçin, ýuwmazdan ozal bir ýa-da iki sany ysly sirke we ýyly suw bilen batyryň.

3-nji ädim: Bloklara garşy galkany ýuwuň

Gapagyň aşagyndaky anti-blok galkany her gezek ulanylandan soň aýrylmaly we arassalanmaly.Warmyly, sabynly suw bilen ýuwuň we çalyşmazdan ozal guramagyna ýol beriň.


Iş wagty: Awgust-18-2022

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň