Suwuk sabyn bilen köpük nasos çüýşelerini ulanyp pul tygşytlaň

Suwuk sabyny suwarmak endigi bolanlar, hakykatdanam pul tygşytlaýandygyňyzy eýýäm bilýärler.Aöne köpük nasos çüýşesini ulanyp has köp pul tygşytlap biljekdigiňizi bilýärsiňizmi?
Oftenygy-ýygydan konsentrirlenen suwuk sabynyň doly nasosy hakykatdanam zerur zatlardan has ýokarydyr.Akylly usul, ony suw bilen garyşdyrmakdyr.Suwuklanandan soň, arassalaýjy güýjüň hem işleýändigini duýarsyňyz.Muny edenlerimiz üçin has gowy bilerdik.Ene-atalarymyz muny bir tabak, kiçijik gapjyk ýa-da paýlaýjy nasos çüýşesini suw bilen dolduryp, birnäçe gowy nasos gap-gaç ýuwýan suwuklyk goşup, biraz dowam etdi.Käwagt hatda birnäçe gün. Köpük nasos çüýşelerini hem ulanyp, has köp pul tygşytlap bilersiňiz.Ulanmak hakykatdanam aňsat köpük paýlaýar.Köpük nasos mehanizmindäki kiçijik tor ekrany, köpük öndürmek üçin suwuk sabyny howa bilen garyşdyrýar.Suw ýaly yzygiderliligi bolan suwuk sabyn bilen ulanmak üçin iň amatlydyr.Bu görkeziş üçin 2 bölek suwa 1 bölek suwuk sabyn goşýaryn.Suwuk sabyňyz has galyň bolsa, ony inçe etmek üçin has köp suw goşuň.Aşakdaky demonstrasiýa serediň.

1. Bu ýerde 200ml köpük nasos çüýşesini ulanýaryn.Köpük nasos çüýşesini 2 bölek suw bilen dolduryň.
2. 1 bölek suwuk sabyn goşuň.
köpükli nasos
3. Ony ýapyň, suwy we suwuk sabyny garyşdyrmak üçin silkäň.
köpük nasos çüýşesi
Ol taýýar.

Bu köpük nasos çüýşesi baý we kremli köpük paýlaýar.We beýleki gazlar ýa-da hereketlendirijiler bolmasa howany ulanýar.Theeri gelende aýtsak, görünýän bölejikler bilen suwuk sabyny ulanmaň, sebäbi köpük nasosyny ýapar.
Şeýle hem 1 bölek suwuk sabyny 4 ýa-da 5 bölek suwa synap bilersiňiz.Men hut özüm synap gördüm we edil şonuň ýaly işleýär.


Iş wagty: Iýul-16-2021

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň