kiçi trigger 2

Gysga düşündiriş:

Ady:MINITrigger pürküji-AS105(Jemi 4 dürli dizaýn)

Akymyň bahasy:0.2-0.3ML / T.

Ölçegi:20 / 410,24 / 410,28 / 410

Material:PP, PE,HDPE, POM, 304H, GLASS BALL

Osapmak opsiýasy:Moumşak

MOQ:2000 HK

Bukja:Köpçülik + Plastiki haltalar + Karton (turba birikdirilmeýär)

NozzleOption:Pürküji / Bug

Plastiki Trigger pürküji dizaýnlaryň, stilleriň we reňk görnüşleriniň ajaýyp görnüşinde gelýär Önüm setiriňize baglylykda, nusgawy, döwrebap, tehniki ýa-da futuristik bir zat hödürläp bilersiňiz. All Star Plast (P.Pioneer) hem islegiňize giňden baryp biler. käbir ajaýyp dizaýnlar bar.Mini trigger nasosy diýilýän trigger nasosynyň bir görnüşi bar.Mini trigger suwuklyk önümleriniň çözgütleriniň giň görnüşi üçin hem ulanylyp bilner.Çüýşeleriňize gabat gelmek üçin 24/410 we 28/410 bar.Ol ýerde bolup durýarCustomöriteleşdirilen reňk we turba uzynlygy bilen saýlamak üçin 4 dürli dizaýn görnüşi, has jikme-jik talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris, sebäbi biz OEM zawody.Mini trigger pürküji önümlerimiziň hemmesi ýygnanýardoly- önümiň hilini üpjün etmek üçin awtomatiki maşynlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çaga howpsuzlygy aýratynlyklary

Käbir suwuklyklaryň ýaş çagalar üçin howply bolup biljekdigini hemmämiz bilýäris.Nädogry pürküji burun ulanylsa ýa-da käbir suwuklyklar derini ýakyp bilýän bolsa, himiki maddalardan dem alyp bilerler.Trig nasosyňyzy saýlanyňyzda çagalaryň howpsuzlygy gaty möhümdir.Çaga howpsuzlygy boýunça iň esasy 4 maslahatymyz:

# 1.Himiki maddalar öýken üçin zäherli bolsa, köpük görnüşini göz öňünde tutuň.

# 2.Tüweleý pürküjileriň köpüsi, burnuň ujundaky öwrümli gulp bilen tamamlanýar.Bu ýaş çagalar üçin ajaýyp çözgüt.

# 3.Käbir trigger spreýleri gysga basmak üçin nurbat gapagy bilen gelýär.Bu dizaýny aýyrmak gaty kyn.

# 4.Trigger pürküjiler iş we işlemeýän re forim üçin çepden saga süýşýän açyk / öçürilen klip bilen hem gelip biler.

tertibi1
tertibi3
re5im
tertibi2
tertibi4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň