Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen “Plast Pioneer Packaging”, öý we şahsy ideg gaplamalary üçin bir nokat üpjün ediji - trigger pürküji, nasos paýlaýjy, inçe duman pürküji, kartoçka pürküji, ýapgy ýapgysy.Önümlerimiz Günorta Amerika, Günorta-Gündogar-Aziýa, Orta gündogar we Europeewropa we Amerika ýaly müşderilere gowy eksport edildi we satyldy .Biz müşderilerimiz bilen gowy gatnaşyk gurduk. 30 sanjym maşynymyz bar we 10 sanysy awtomatiki usulda ýygnaýar. 50-den gowrak işgär.

“P.Pionner” gaplamasy döredilmezden ozal, 15 ýyldan gowrak galyndy öndürýän zawod işleýäris.“Star Star” plastmassa, Hytaýyň Taizhou şäherinde ýerleşýän professional galyndy öndüriji (www.allstarmould.com).Önümlerimiziň galyndylarynyň hemmesini özümiz ýasaýarys.

rq

Leadershli ýolbaşçylaryň kömegi we goldawy bilen, kompaniýanyňyzyň ösüşine goşant goşup biljekdigimize başarnykly we ynamlydyrys.

Iň soňkusy, iň azyndan, biz üpjün edijileriň birinden has köp işiňiziň hyzmatdaşy bolmaga borçlanýarys.Mundan başga-da, gurallar we adaty galyplar, reňk gabat gelmek we nusga almak, çüýşäni ösdürmek we ş.m. ýaly köp zat edip bileris. Eger gaplamaňyz barada soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşyň.

P.PIONEER

4

Topar

“Star Star Plast” (P.Pioneer) kompaniýasynyň gowy medeniýeti bar, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 3 satuw toparymyz, bir tehnologiýa toparymyz, satuwdan soňky hyzmat toparymyz bar.Her kim ýylişçilerimiz 2-3 gezek daşarda eglenmek üçin türgenleşmeli. Her topar gowy hyzmatdaşlykda we bäsdeşlikde, bilelikde ýagty geljege geçýäris.

1

Synag

Tüweleý pürküji önümlerinde tejribeli gözleg we hünärmenler toparymyz bar, şol sanda: önüm dizaýny, gurluşyk dizaýny- - patent patenti - - prototip - täze önüm öndürmek - sertifikat bermek - önüm öndürmek boýunça synag.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

2

Ammar

2000 inedördül metrden gowrak ammarymyz bar, müşderiniň gysga wagtlyk islegini kanagatlandyryp bilýän köp önüm bar.

3

Sergi

Diňe kompaniýamyzy görkezmek we müşderi bilen duşuşmak bilen çäklenmän, iň täze bazar maglumatlary we pudagyň öňdebaryjy tehnologiýasyny almak üçin sergä gidýäris.


Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň